Congratulations to the 2022 AOGS-SDG Champions!




BACK TO SOCIAL ACTIVISM

Gold

Ching-Yi SU, Chun-Hua HSU, Ruo-Huan SUNG, Ting-Yu HUANG
National Lo-Tung Senior High School



Silver

CHUA Kai Jun Zave, NG Jing Zhong, TAN Jun Yu Rian
School of Science and Technology, Singapore



Bronze

YEH Chun Chiao, CHANG Tsu Te
National Chutung Senior High School